søndag 17. januar 2010

2009 var tidene's bunn år når det gjelder Laksefiske i Hordaland!

2009 var tidene's bunn år når det gjelder Laksefiske i Hordaland!

Hordaland er det fylket der villaksen har hatt den største tilbakegongen dei siste 20 åra, og der laksestammane er mest trua. Dette heng saman med at Hordaland er det største oppdrettsfylket." Det er denne negative utviklingen gjennom mange år og som etter hvert har rammet alle lakseelvene i fylket som er bakgrunnen for at NJFF-Hordaland går inn for fredning av alt fiske etter villaks i alle elvene i fylket kommende år, dette for å sikre nok gytefisk og stamlaks til høsten 2010

Men all oppdretts fisk kan taes .altså catch and release for villfisk!

Link her til Hordaland HJFF forbund:

http://www.njff.no/portal/page/portal/admin/utskriftsside?element_id=60607749

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar